japanese Restaurants in jamaica, ny

japanese Restaurants in jamaica, ny

1 - 4 of 4 japanese restaurant listings found.
Gan Da
Japanese, Sushi Bar

8008 Surrey Pl, Jamaica

(718) 380-1818

Jikji Café
Japanese, Korean

JFK International Airport, Jamaica

(718) 751-2003

Sakura Gardens
Japanese

15610 Crossbay Blvd, Jamaica

(718) 848-5444

Teriyaki Japan
Japanese

8902 165th St, Jamaica

(718) 262-9055

1 - 4 of 4 japanese restaurant listings found.
Know of a restaurant we don't have?  Click here to add it.